Vietnamese Vietnamese
  • Bản tin khoa hoc

Xin cảm ơn đến các cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập đã nhận được các bài viết mới của các tác giả Lê Thị Hồng Vân, Trần Hiền Phúc, Phan Thị Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Trác, Phạm Thị Thu Sương, Võ Tùng Anh, ...

Xin cảm ơn đến các cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập đã nhận được các bài viết mới của các tác giả Lê Thị Hồng Vân, Trần Hiền Phúc, Phan Thị Quỳnh Như, Nguyễn Ngọc Trác, ...

Xin cảm ơn đến các cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập đã nhận được các bài viết mới của các tác giả Lê Thị Hồng Vân, Trần Hiền Phúc, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thị Phượng, Trần Quốc Giang, Huỳnh Tố Chân, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Bảy...

Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập bản tin đã nhận được các bài viết mới của các tác giả: Lê Thị Hồng Vân, Lê Thị Hồng, Võ Tùng Anh, Nguyễn Thị Tuyết Nhung.... Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện và sắp xếp in vào các số tiếp theo.

Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập bản tin đã nhận được các bài viết mới của các tác giả: Phan Thị Quỳnh Như, Phạm Phi Na, Huỳnh Tố Chân, Lâm Thành Tấn, Nguyễn Thị Tuyết Nhung.... Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện và sắp xếp in vào các số tiếp theo.

Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập bản tin đã nhận được các bài viết mới của các tác giả: Lê Thị Hồng Vân, Lê Quang Hào, Phan Thị Quỳnh Như, Trần Như Quỳnh, Dương Hoàng Phi, Phạm Phi Na, Nguyễn Bá Long.... Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện và sắp xếp in vào các số tiếp theo.

Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập bản tin đã nhận được các bài viết mới của các tác giả: Dương Bích Chi, Phạm Thị Thu Sương, Lê Đức Thọ, Lê Thị Hồng Vân, Lê Quang Hào, Trương Thị Duyên, Nguyễn Thị Bảy, Phan Thị Quỳnh Như, Hoàng Thị Cảnh, Trần Như Quỳnh, Dương Hoàng Phi.... Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện và sắp xếp in vào các số tiếp theo.

Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập bản tin đã nhận được các bài viết mới của các tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Dương Bích Chi, Trương Thị Thu Minh, Nguyễn Chí Thức, Đinh Thị Thanh Mai, Phạm Thị Ngọc Ngãi, Võ Tùng Anh, Lê Đức Thọ. Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện và sắp xếp in vào các số tiếp theo.

Đón Xuân Tân Sửu 2021, Ban Biên tập Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chân thành cảm ơn các công tác viên đã gửi bài cộng tác trong các số của Bản tin năm 2020, rất mong tiếp tục nhận được bài của quý vị gửi cho các số mới năm 2021.

Liên hệ