Vietnamese Vietnamese
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
(RESEARCH MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE OFFICE)
Phòng quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng (QLKH & ĐBCL) được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-CĐSP ngày 22/3/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Kiên Giang.

- Địa chỉ: Phòng QLKH & ĐBCL - Nhà Hiệu bộ       - Điện thoại:    0297 3 916295

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Phòng QLKH & ĐBCL thuộc Trường CĐSP Kiên Giang có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện việc quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng của nhà trường. Đề xuất và kiến nghị để làm cơ sở giúp Ban Giám hiệu cải tiến chất lượng nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Phối hợp với các phòng, khoa để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch của nhà trường và các văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, hoàn thiện thủ tục, quy trình và các biểu mẫu Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt công tác Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng và xây dựng kế hoạch Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp với các khoa tổ chức làm đề thi, quản lý ngân hàng đề thi phục vụ các kỳ thi kết thúc học phần.

- Phụ trách Bản tin Khoa học của nhà trường nhằm công bố kết quả nghiên cứu hoặc những thông tin trao đổi thuộc các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ.

2. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Trình độ

1

TS. Nguyễn Phước Hải

Thông tin và Đo lường GD; Sinh học (Di truyền học)

Trưởng phòng; Giảng viên chính

Tiến sĩ

2

ThS. Mã Thị Minh Thư

Tiếng Anh

P. Trưởng phòng; Giảng viên chính

Thạc sĩ

3

ThS. Trương Cáo

CNTT Giảng viên Thạc sĩ

4

ThS. Bùi Ngọc Duyên

CNTT

Giáo viên

Thạc sĩ

5

ThS. Phạm Phi Na

Ngữ Văn

Giảng viên

Thạc sĩ

6 Bùi Thị Thu Hoài Lịch sử Giảng viên

Cử nhân

 

Liên hệ