Vietnamese Vietnamese

  Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) lên ngôi năm 18 tuổi. Nhà vua trẻ có hoài bão như cha là Thái Tông, luôn coi trọng việc học. Người hay giả làm thường dân vi hành khu trường Giám để thăm nom các sĩ tử. 

Hội Khuyến học trường CĐSP Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 478QĐ/HKH tỉnh ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang.

Liên hệ