Vietnamese Vietnamese

1. SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao đẳng; đào tạo nguồn nhân lực khác có trình độ cao đẳng cho tỉnh Kiên Giang và cả nước; liên kết đào tạo đội ngũ lao động có trình độ đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: Khoa học giáo dục, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng; hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo.

2. TẦM  NHÌN

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục với trình độ cao đẳng và đại học có chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế. Trường là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu tỉnh Kiên Giang và khu vực.

3. MỤC TIÊU

Xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng có chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu, năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non tỉnh Kiên Giang đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xây dựng Trường thành một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang và khu vực; Xây dựng trường ngày càng lớn mạnh về qui mô, đội ngũ cán bộ - giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với các dịch vụ hoàn hảo./.

QUYẾT ĐỊNH

Liên hệ