Vietnamese Vietnamese

KHOA XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/KXH, ngày 08 tháng 01 năm 2017 của Khoa Xã hội đã được Ban giám hiệu phê duyệt, về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2016-2017, ngày 16 tháng 5 năm 2017 Khoa Xã hội đã tổ chức Hội thảo Khoa học: “Phương pháp học tập của sinh viên trước yêu cầu đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”.

Hội thảo đã nhận được 24 bài tham luận của giảng viên và sinh viên. Hội thảo tập trung thảo luận tình hình nghiên cứu khoa học và học tập của sinh viên qua từng học phần, ngành học cũng như những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó, Hội thảo đã đề xuất những phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên một cách cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện của đơn vị và địa phương nhằm giúp sinh viên đạt kết quả cao hơn trong học tập, đáp ứng yêu cầu đào tạo phát triển năng lực, phẩm chất cho người học trong quá trình học tập tại trường.

Anh Duy

Liên hệ