Vietnamese Vietnamese

V/v thực hiện quy chế công khai năm học 2014 - 2015

Kính gửi: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang gửi báo cáo theo một số nội dung sau...