Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 6/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020

Liên hệ