Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/11/2023 đến ngày 30/11/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/11/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/10/2023 đến ngày 31/10/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/10/2023 đến ngày 15/10/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/9/2023 đến ngày 30/9/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/9/2023 đến ngày 15/9/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 31/8/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/8/2023 đến ngày 15/8/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/7/2023 đến ngày 31/7/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/6/2023 đến ngày 30/6/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/6/2023

Liên hệ