Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/5/2023 đến ngày 31/5/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/5/2023 đến ngày 15/5/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/4/2023 đến ngày 31/4/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/4/2023 đến ngày 15/4/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/3/2023 đến ngày 31/3/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/3/2023 đến ngày 15/3/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/02/2023 đến ngày 28/02/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/02/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 31/01/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/01/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/12/2022 đến ngày 30/12/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022

Liên hệ