Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/11/2022 đến ngày 30/11/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 17/10/2022 đến ngày 31/10/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 23/9/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 29/8/2022 đến ngày 09/9/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/8/2022 đến ngày 26/8/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/8/2022 đến ngày 12/8/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 08/7/2022

Liên hệ