Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/01/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 29/11/2021 đến ngày 10/12/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/11/2021 đến ngày 26/11/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021

Liên hệ