Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

Liên hệ