Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Qui chế
  • Qui định số 33 về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ

Qui định về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ xem tại đây

Liên hệ