Vietnamese Vietnamese
  • Tin đoàn, hội
  • HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NQTW VII, KHÓA XII

TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NQTW VII, KHÓA XII CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 23-24/8/2018, Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong nhà trường.

Đến tham dự Hội nghị có thầy Hồ Cảnh Phúc – Bí thư Đảng ủy; các thầy cô lãnh đạo các phòng khoa chức năng và toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong nhà trường.

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự cũng đã được xem và nghe băng hình về báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, thầy Hồ Cảnh Phúc – Bí thư Đảng ủy cũng đã khái quát những vấn đề từ Nghị quyết liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhà trường. Nổi bật trong là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019, các chính sách liên quan đến công tác cán bộ mới chặt chẽ hơn, nhất là trong công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ… sắp tới nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của nhà trường. Ngoài ra, thầy cũng đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trong nhà trường quán triệt sâu sắc các nội dung chính của ba Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của ba Nghị quyết đi vào thực tiễn.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức trong nhà trường cũng đã được tiếp thu một số vấn đề trọng tâm hiện nay như Luật an ninh mạng, vấn đề bạo lực học đường, cuộc cách mạng 4.0; nhấn mạnh hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7,  khóa XII.

Từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn đơn vị.

HOÀNG PHÚC

Liên hệ