Vietnamese Vietnamese
  • Tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký hội đồng tự đánh giá trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Thông báo về việc công bố Báo cáo Tự đánh giá Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Kế hoạch tự đánh giá trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Danh sách các nhóm công tác chuyên trách

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Liên hệ