Vietnamese Vietnamese

Phòng tổ chức cán bộ và công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Là phòng chức năng trực thuộc Ban giám hiệu và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám hiệu và Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

-Công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng.

-Công tác chính trị, tư tưởng.

-Công tác thi đua khen thưởng.

-Công tác sinh viên (về chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật; chính trị, tư tưởng, về rèn luyện; SV ngoại trú và tư vấn việc làm)

  II. DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Học vị

1

Phạm T. Thu Sương

Hóa học Phó Trưởng phòng phụ trách Thạc sĩ

2

Lê Đặng Hồng Phúc Sinh học Phó Trưởng phòng Thạc sĩ

3

Chanh Hoàng Thi

Dân tộc học

Cán bộ

Cử nhân

4

Nguyễn Thị Yến

Việt Nam học Cán bộ Thạc sĩ
5

Trần Văn Toàn

Giáo dục thể chất Cán bộ Thạc sĩ

6

Nguyễn Thị Thu Hương Văn học Việt Nam Cán bộ Thạc sĩ

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Liên hệ