Vietnamese Vietnamese
STT Ngành Mã ngành Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
1 Giáo dục Mầm non C140201 Xem
2 Giáo dục Tiểu học C140202 Xem
3 Giáo dục Thể chất C140206 Xem
4 Sư phạm Tiếng Anh (tiểu học) C140231 Xem
5 Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) C220113 Xem
6 Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch) C220201 Xem
7 Tin học ứng dụng C480202 Xem
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
8 Sư phạm Mầm non 42140201 Xem
9 Sư phạm Mỹ thuật 42140204 Xem
Chỉnh sửa
10 Sư phạm Âm nhạc 42140205 Xem
11 Tin học ứng dụng 42480207 Xem
12 Thư viện - Thiết bị trường học 42320203 Xem

 

Liên hệ