Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 Ngày 22/4/2023, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; đồng chí Cao Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐSP Kiên Giang và toàn thể đoàn viên công đoàn.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Kiên Giang đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 đề ra.

Trong đó, CĐCS đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức (VC), người lao động (NLĐ); Tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo của Trường; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với VC, NLĐ; Tổ chức và vận động VC, NLĐ tích cực tham gia các phong trào quần chúng, công tác từ thiện, nhân đạo; Đổi mới tư duy và hoạt động của công đoàn.

Những kết quả đạt được nêu trên là nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ CĐVC Tỉnh sự phối hợp tốt giữa BCH CĐCS với Ban Giám hiệu, sự thống nhất trong chương trình công tác của Trường và của CĐCS và nhất là sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể VC, NLĐ trong Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCH và toàn thể đoàn viên, NLĐ trong đơn vị, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục của Tỉnh. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, thì tại Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số hạn chế trong nhiệm kỳ như: Việc triển khai các hoạt động công đoàn đôi lúc còn chậm và chưa quyết liệt; Tổ trưởng công đoàn chưa phát huy hết khả năng của mình, chưa làm tốt vai trò tập hợp quần chúng tham gia hoạt động công đoàn; Việc thăm hỏi đoàn viên đôi lúc chưa kịp thời; Các Ban chuyên đề đều có kế hoạch hoạt động từng năm nhưng chưa thực hiện sơ kết, rút kinh nghiệm.

1

Đ/c Cao Thanh Hùng, Bí thư đảng ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Tại đại hội, đồng chí Cao Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của CĐCS nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới CĐCS cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Ban chấp hành mới phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn.

Hai là, Phối hợp chặt chẽ với BGH và các đoàn thể trong nhà trường, để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan.

Ba là, Quan tâm hơn về công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, tham gia và thực hiện có trách nhiệm cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Bốn là, Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; tham gia thực hiện có trách nhiệm hơn với các phong trào do Công đoàn viên chức, LĐLĐ tỉnh phát động; đồng thời phải tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua. Đây là điều kiện tốt để xây dựng Công đoàn trường đạt vững mạnh, xuất sắc và tiêu biểu.

2

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội

Tin và ảnh: Chanh Hoàng Thi

Liên hệ