Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH HIỆU QUẢ VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 (TG) - Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Đảng, đặc biệt là “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” sau hơn 35 năm đổi mới đất nước là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Song yếu tố giữ vai trò quyết định hàng đầu là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị độc lập, tự chủ, luôn kiên định, lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 

1

Ảnh minh họa

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, dân tộc. Triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự bùng nổ của internet - mạng xã hội và những khó khăn, thách thức của đất nước ta, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động ráo riết, đẩy mạnh hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khẳng định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...”.

2

Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên _Ảnh: Tư liệu

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ

Để đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, trước hết chúng ta cần nhận diện thấu đáo những âm mưu, thủ đoạn chống phá. 

Thứ nhất, nội dung, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt.

Nhằm kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong và tạo dựng “ngọn cờ” xây dựng, quy tụ lực lượng, các thế lực phản động, thù địch luôn tìm mọi “mưu ma chước quỷ” móc nối, xâm nhập vào nội bộ của ta, tìm cách phân hóa tổ chức, lôi kéo, mua chuộc các phần tử thoái hóa biến chất, bất mãn, cơ hội chính trị. Trong tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, để tăng thêm hiệu ứng của các thông tin sai trái, chúng chú trọng tập hợp, trích dẫn các ý kiến trái chiều, đi ngược chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước với những “nhãn mác tự phong” như “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, “tâm huyết, trách nhiệm vì nhân dân”... Đây là chiêu bài chống phá từ bên trong kết hợp với bên ngoài nhằm từng bước làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Chúng triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá, bằng nhiều chiêu thức mới với phương châm “hư hư, thực thực”, “mưa dầm thấm lâu”, “nói nhiều rồi sẽ tin”..., núp dưới những chiêu bài “góp ý”, “kiến nghị, đề nghị”, “thư ngỏ”...

Cùng với phủ nhận, hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, chúng còn trắng trợn bịa đặt, vu cáo Đảng, Nhà nước và các cơ quan pháp luật “vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền”; kích động gây dư luận xấu, tạo mâu thuẫn xã hội; gửi thư kiến nghị đến các tổ chức nhân quyền thế giới yêu cầu can thiệp vào tình hình nội bộ Việt Nam; triệt để tán dương, cổ vũ các hành động, hành vi trái pháp luật của những phần tử chống đối; tạo dựng các video clip, phóng sự có giao diện giống của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài địa phương để “dẫn dụ” tâm lý tò mò của nhiều người...

Dưới sự hậu thuẫn của một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, các thế lực thù địch lập ra các hội, nhóm, tổ chức tự xưng, xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí cho tổ chức, bộ máy, trang thiết bị và hệ thống “chấn rết” hòng kêu gọi, phát động những “phong trào” chống phá toàn diện, mọi lúc, mọi nơi khi có điều kiện. Chúng đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức “xã hội dân sự” và “phản biện xã hội”, liên thông, kết nối với các “hội”, “đoàn”, “nhóm” nhằm thúc đẩy “đấu tranh bất bạo động” theo xu hướng cách mạng màu...

Bằng những hình thức tinh vi, chúng triệt để lồng ghép những quan điểm sai chống phá thông qua tổ chức các “hội thảo khoa học”, diễn đàn, sinh hoạt hội, nhóm; cài cắm lực lượng - núp bóng các tổ chức phi chính phủ và dưới danh nghĩa “hỗ trợ nhân đạo” đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền mị dân, kích động, lôi kéo người dân vào những mưu đồ đen tối; truyền đạo, lập đạo trái phép, tuyên truyền mê tín dị đoan; dùng các “mồi nhử” kinh tế; giả danh cán bộ để lừa dối, tán phát các luận điệu sai trái, phản động.

Thứ hai, chúng tập trung, quyết liệt chống phá trên mặt trận chính trị, tư tưởng; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chúng tìm mọi cách phủ nhận bản chất cách mạng khoa học, nội dung cơ bản và giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lênin, coi tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt nam, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Bịa đặt, vu cáo Đảng, Nhà nước ta “du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam gây ra chiến tranh, nội chiến tương tàn”, “trung thành quá lâu với chủ nghĩa Mác - Lênin”, “tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho đất nước chậm phát triển, nhân dân nghèo đói”. Chúng xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rêu rao rằng “Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải nhà tư tưởng mà chỉ là nhà hoạt động thực tiễn nên không có tư tưởng Hồ Chí Minh”...

3

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hòng phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng tập trung xuyên tạc những đặc điểm, đặc trưng, mô hình xã hội mà chúng ta đang xây dựng; phủ nhận thành quả qua hơn 35 năm đổi mới của đất nước; xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng và thành tựu phát triển kinh tế đất nước ta; cổ súy, tung hô việc phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa...  

Đặc biệt, lợi dụng sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ các cấp bị xử lý theo Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, chúng quy chụp bản chất chung của cán bộ, đảng viên là tham nhũng, tha hóa, biến chất, “bán nước, hại dân”, hòng tạo dựng nhận thức sai lệch, hoài nghi, dao động, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, gieo rắc ngờ vực, chia rẽ nội bộ, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với uy tín, vai trò lãnh đạo Đảng và sự quản lý của Nhà nước; ca tụng, khuếch đại chủ nghĩa tư bản mà chúng cho là “thiên đường của tự do, dân chủ, nhân quyền”.

Việc Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị chúng “vin” vào để thổi phồng sai lầm, khuyết điểm; bịa đặt, vu cáo Đảng ta “đấu đá, thanh trừng nội bộ”; đơm đặt, bôi nhọ danh dự, uy tín của các lãnh đạo cấp cao...

Chúng mượn danh “dân chủ, nhân quyền, tự do, tín ngưỡng tôn giáo” để xuyên tạc, tạo các điểm nóng, kích động bạo động; kêu gọi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; cổ súy lối sống thực dụng, phản động, bạo lực, khuếch đại cái gọi là “tự do, dân chủ, nhân quyền” của phương Tây; rêu rao, công kích nền báo chí cách mạng của Việt Nam thiếu “tự do ngôn luận, tự do báo chí”; truyền bá các sản phẩm văn học, âm nhạc, báo chí phản động, kích động hận thù...

ĐỂ ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÓ HIỆU QUẢ

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục chú trọng thực hiện đồng bộ những giải pháp cơ bản sau:

Một là, không ngừng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng...

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền đồng bộ trên hệ thống truyền thông, báo chí, internet, mạng xã hội về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của toàn xã hội; xây dựng niềm tin khoa học vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước... Đổi mới mạnh mẽ, khoa học, hiệu quả nội dung, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với từng đối tượng, bậc học; hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. Cung cấp kịp thời những thông tin nhằm nhận diện đúng các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, qua đó tăng cường sức đề kháng, nâng cao cảnh giác và tinh thần chủ động trong đấu tranh...

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nói và làm đúng theo quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tôn trọng và phát huy lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng và của địa phương; bồi đắp phẩm chất đạo đức, lối sống, tri thức - năng lực, kiến thức văn hóa - xã hội...

Ba là, tăng cường nghiên cứu, dự báo, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những phần tử cơ hội, phản động chống Đảng, Nhà nước.

Xây dựng, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm khoa học thuyết phục. Tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn từ “gốc” nguồn phát tán thông tin sai trái, thù địch, phản động. Chú trọng xây dựng, phát triển các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh phù hợp, sát thực tiễn. Tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương... 

Nghiên cứu ban hành sâu rộng, thường xuyên các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định cụ thể hóa việc tuyên truyền, quán triệt, học tập lý luận chính trị, lịch sử truyền thống, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống mới xã hội chủ nghĩa, gương người tốt, việc tốt… Thường xuyên đặt hàng nghiên cứu các đề án, đề tài, chuyên đề về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Nghiên cứu xây dựng Luật thể chế hoạt động báo chí đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Quy định chế tài xử phạt nghiêm minh, kịp thời, đủ sức răn đe đối với hoạt động báo chí, thông tin, nhất là thông tin trên internet - mạng xã hội. Chú trọng thông tin, đăng tải về người tốt, việc tốt; các chuyên trang, chuyên mục về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, phản động... Nghiêm cấm các hành vi triển lãm, trưng bày, xuất bản, in ấn, tán phát các ấn phẩm, tài liệu có nội dung kích động chống phá chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, xuyên tạc sự thật; xúc phạm, vi phạm thuần phong mỹ tục...

4

Các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý hiệu quả hoạt động văn hóa nghệ thuật, biểu diễn; sâu sát trong định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, truyền thông; xây dựng cơ chế, thiết lập chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, truyền thông, báo chí; thiết lập cơ chế, quy chế, chế tài chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết - quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngăn chặn, đẩy lùi và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh của cấp trên đối với cấp dưới. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá - rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả, sát thực tiễn; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt.

Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 35, cơ quan giúp việc của cấp ủy các cấp, lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác tư tưởng, lý luận và đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Thường xuyên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế pháp luật trên tất cả các lĩnh vực quản lý xã hội. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Ban hành các cơ chế quản lý quyền lực hiệu quả và quan tâm chế độ đãi ngộ để cán bộ, đảng viên, công chức toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Thể chế hóa và quản lý có hiệu quả mạng xã hội theo Luật An ninh mạng; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. Tăng cường quản lý nhà nước về truyền thông - báo chí, nhất là thông tin trên internet và mạng xã hội; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện pháp chế, hệ thống quản lý nhà nước, pháp luật về chủ quyền và quy phạm pháp luật cho báo chí, truyền thông, internet, mạng xã hội... 

Đa dạng hóa nội dung, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Có kế hoạch, kịch bản chặt chẽ, bài bản để đấu tranh trực diện, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội - internet; tổ chức “chiến dịch truyền thông” thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa./.

 

Đại tá, ThS. Phạm Anh Tuấn

Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7

Nguồn: Tuyên giáo online

Liên hệ