Vietnamese Vietnamese

KHOA TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

I. Chức năng

Khoa Tự nhiên – Xã hội là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường CĐSP Kiên Ging, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và NCKH. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV.  

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác chính trị tư tưởng

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa.

2. Công tác đào tạo – bồi dưỡng

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học cơ sở và một số chương trình bồi dưỡng khác của Trường: Thiết kế, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố. Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn khác như bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông và giáo viên mầm non.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Khoa.

3. Công tác khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ theo sự phân cấp và phân công của Hiệu trưởng. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp. Phối hợp phòng Quản lý Khoa học – Đảm bảo chất lượng thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi Khoa.

4. Công tác khác

Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi khoa phụ trách. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của khoa theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL, SỐ ĐT

CHỨC VỤ - NHIỆM VỤ

1

ThS. Võ Tùng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Khoa

Giảng viên Hóa học

2

ThS. Đinh Thị Thanh Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng Tổ Văn - Sử - Địa, Giảng viên Sử - Địa

3

ThS. Dương Minh Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ trưởng GDTC-SH, GV GDTC

4

ThS. Vũ Văn Nôm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC

5

ThS. Huỳnh Minh Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC

6 Phan Thanh Anh Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

7 Lê Thị Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

8 Huỳnh Thị Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh, Giảng viên Tiếng Anh

9 Vũ Thị Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

10 Trần Như Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

11

ThS. Lê Thị Hồng Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ Trưởng Tổ Toán-Lý-Tin, Giảng viên Tin học

12

Nguyễn Minh Thuận

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Hoá học

13

ThS. Dương Bích Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tin học

14 Lâm Thành Tấn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Ngữ văn

15 Lưu Thị Huệ Nương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo vụ

Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập từ tháng 7 năm 1998, ngay sau khi trường được nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Kiên Giang.

Nhân sự của Khoa gồm: Ban lãnh đạo khoa và các Tổ chuyên môn: Tự nhiên, Xã hội, Nhạc-Họa và Mầm non.

Khoa Giáo dục chính trị - Tâm lý giáo dục (GDCT – TLGD) được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-CĐSP, ngày 10/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trên cơ sở nâng cấp từ tổ Bộ môn chung trước đây và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Bình giữ chức vụ trưởng khoa. Khoa GDCT – TLGD gồm  17 giảng viên thuộc 02 tổ chuyên môn là tổ Chính trị và tổ Tâm lý giáo dục.

Liên hệ