Vietnamese Vietnamese

KHOA CHÍNH TRỊ - TÂM LÝ GIÁO DỤC

1. Quyết định thành lập Khoa

Khoa Giáo dục chính trị - Tâm lý giáo dục (GDCT – TLGD) được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-CĐSP, ngày 10/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trên cơ sở nâng cấp từ tổ Bộ môn chung trước đây và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Bình giữ chức vụ trưởng khoa. Khoa GDCT – TLGD gồm 17 giảng viên thuộc 02 tổ chuyên môn là tổ Chính trị và tổ Tâm lý giáo dục.

2. Giới thiệu về khoa GDCT – TLGD

ập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị - Tâm lý giáo dụcập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị - Tâm lý giáo dục

Tập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị - Tâm lý giáo dục

Khoa GDCT – TLGD trực thuộc Trường CĐSP Kiên Giang, tiền thân là tổ Bộ môn chung, được thành lập ngày 10/9/2013 theo quyết định số 37/QĐ-CĐSP, ngày 10/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Khoa gồm 02 tổ chuyên môn với đội ngũ giảng viên các chuyên ngành: khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quản lý hành chính nhà nước, Pháp luật, Tâm lý học, Giáo dục học, Công tác đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư Phạm Kiên Giang, Khoa GDCT – TLGD đã không ngừng phát triển. Từ một Tổ Bộ môn trực thuộc trường, chỉ có 08 giáo viên với trình độ hầu hết là cử nhân; hiện nay đã được nâng cấp thành một Khoa trực thuộc trường. Đội ngũ giảng viên của Khoa không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng với 17 giảng viên, trong đó có 01 tiến sĩ, 07 thạc sĩ và 04 giảng viên đang học cao học và 05 cử nhân.

Trong quá trình đào tạo, giảng viên của Khoa GDCT – TLGD đã giảng dạy và giáo dục sinh viên hiểu biết những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Các kiến thức về quản lý nhà nước và quản lý ngành Giáo dục đào tạo, các kiến thức về Pháp luật, các kiến thức về Tâm lý học lứa tuổi, Tâm lý học sư phạm, Phương pháp giảng dạy, Phương pháp giáo dục, Phương pháp nghiên cứu khoa học... Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của Khoa còn tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tỉnh, góp phần đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học và giáo viên Trung học cơ sở của tỉnh nhà.

DANH SÁCH CBGV

TT

HỌ & TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Thị Cảnh

Thạc sĩ

Trưởng khoa

0946.851.208

2

Nguyễn Khắc Trung

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

0949.775.033

3

Trần Thị Kim Hoàng

Thạc sĩ

 Tổ trưởng tổ Chính trị

01683.534.240

4

Phạm Thị Ngọc Ngãi

Thạc sĩ

 

0989.284.446

5

Lại Thái Đàn

Thạc sĩ

 

0918.312.532

6

Đào Thị Kim

Cử nhân

 

0976.486.396

7

Trương Thị Thu Minh

Thạc sĩ

Tổ trưởng tổ TLGD

0903.929.793

8

Lý Văn Thạch

Cử nhân

 

0918.006.797

9

Nguyễn Chí Thức

Cử nhân

 

0982.764.023

10

Đặng Thị Phượng

 Thạc sĩ

 

0979255134

Liên hệ