Vietnamese Vietnamese
  • Đào tạo bồi dưỡng

Căn cứ Thông báo số 21/TB-CBQLGDHCM ngày 20/02/2024 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác tại tỉnh Kiên Giang năm 2024.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 184/TB-CBQLGDHCM ngày 11/12/2023 của trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 5373/TB-ĐHĐT ngày 22/11/2023 của Trường Đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo liên kết chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS và THPT, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 171/TB-CBQLGDHCM ngày 23/11/2023 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác, khóa 09 - năm 2023.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 167/TB-CBQLGDHCM ngày 17/11/2023 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang năm 2023-2024.

Căn cứ Thông báo số 118/TB-CBQLGDHCM ngày 08/9/2023 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đáp ứng chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Thông báo về việc liên kết chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT. Căn cứ Thông báo số 317/TB-ĐHĐT ngày 21/7/2023 của trường đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT...

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng phương pháp cho trẻ làm quen với Tiếng Anh, cụ thể như sau:

Sáng ngày 08/4/2023, trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học năm 2023 tại Giảng đường.

Căn cứ Thông báo số 38/TB-TTĐTTTGD ngày 10/02/2023 của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

Liên hệ