Vietnamese Vietnamese
  • Báo cáo PCTN

Công khai kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2022 tại phòng khách trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang từ ngày 30 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Ban Thanh tra tỉnh tại kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) thông qua Ban Thanh tra Tỉnh tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện công tác PCTN năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-CĐSP ngày 10/02/2022 của trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Kiên Giang về thực hiện công tác PCTN năm 2022. Trường CĐSP Kiên Giang báo cáo PCTN quý I năm 2022 như sau:

Liên hệ