Vietnamese Vietnamese

GIỚI THIỆU KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

1. Lịch sử hình thành, cơ cấu nhân sự

Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập từ tháng 7 năm 1998, ngay sau khi trường được nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Kiên Giang.

Nhân sự của Khoa gồm: Ban lãnh đạo khoa và các Tổ chuyên môn: Tự nhiên, Xã hội, Nhạc-Họa và Mầm non.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tiểu học - Mầm non

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Giáo dục mầm non là đơn vị quản lý chuyên môn của trường, có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành đào đạo giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non; quản lý đào tạo các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.
- Quản lý cán bộ, giảng viên và người học theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Quản lý các bộ môn thuộc khoa. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa, theo kế hoạch của trường.
- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị theo quy định của nhà trường.

3. Nhân sự

Stt

Họ và tên

Chức danh, học vị chuyên ngành

Chức vụ/ Kiêm nhiệm

Điện thoại

1. Lãnh đạo khoa

1.1

Hoàng Thị Cảnh

GVC, ThS. Thạc sĩ Tâm lý

Trưởng khoa

0946851208

1.2

Trịnh Thanh Trang GV, ThS. TLH Phó trưởng khoa 091 6393360

1.3

Huỳnh T. Bích Ngân GV, ThS. SP Toán học Phó trưởng khoa 0297 3501212

2. Giáo vụ khoa

2.1

Phan Thị Mỹ Duyên

CV, CN

Giáo vụ

0916976007

3. Tổ Tự nhiên - Nhạc  - Họa

3.1

Huỳnh T. Bích Ngân

GV, ThS. SP Toán học

Tổ trưởng

0297 3501212

3.2

Đỗ Văn Mẫn

GV, ThS. SP Toán học

Giảng viên

094 4851164

3.3

Vũ Đình Cửu GV, CN. SP Âm nhạc Giảng viên 091 8006889

3.4

Dương Hữu Lễ GV, CN. SP Mỹ thuật Giảng viên 091 8312043

4. Tổ Xã hội

4.1

Phan T. Quỳnh Như

GVC, ThS. SP Văn học

Tổ trưởng

093 9331058

4.2

Chu Văn Hiến

GV, ThS. SP Văn học

Giảng viên

082 6883538

4.3

Lê Thị Hồng

GVC, TS. GDH Tiểu học

Giảng viên

091 3364849

4.4

Phạm Hoàng Phúc

GV, CN. SP Văn học

Giảng viên

091 4886876

5. Tổ Mầm non

5.1

Nguyễn Thị Bảy

GVC, ThS. TLH

Tổ trưởng

091 7673533

5.2

Nguyễn Thị Tươi

GV, ThS. GDH

Giảng viên

091 9524477

5.3

Nguyễn T. Tuyết Nhung

GV, ThS. GDHMN

Giảng viên

090 7441998

5.4

Lâm Thị Thạnh

GV, CN. GDHMN

Giảng viên

093 5669001

5.5

Nguyễn T. Nhã Phương

GV, ThS. GDHMN

Giảng viên

038 4966149

5.6

Nguyễn Thị Linh

GV, ThS. GDHMN

Giảng viên

094 4839909

Liên hệ