Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/6/2024 đến ngày 15/6/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/5/2024 đến ngày 31/5/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày01/5/2024 đến ngày 15/5/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày16/4/2024 đến ngày 30/4/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 15/4/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/3/2024 đến ngày 31/3/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/3/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/02/2024 đến ngày 29/02/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/02/2024 đến ngày 15/02/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/01/2024 đến ngày 31/01/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/01/2024

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/12/2023 đến ngày 31/12/2023

Liên hệ