Vietnamese Vietnamese

Thư viện trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường, được sự quản lý trực thuộc phòng Đào tạo – Bồi dưỡng. Thư viện đã đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Nhà thư viện được xây dựng nằm ở trung tâm khuôn viên trường nên rất thuận tiện cho việc mượn tài liệu học tập và nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên và sinh viên trong nhà trường.

Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản, lớp Tiếng Anh tương đương trình độ A2, khai giảng ngày 21/02/2022 (Khóa 39). Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản và lớp Tiếng Anh tương đương trình độ A2, cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản lớp Tiếng Anh tương đương trình độ A2, khai giảng ngày 01/3/2021 (K37). Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản và lớp Tiếng Anh tương đương trình độ A2, cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh Lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và Lớp Tiếng Anh tương đương trình độ A2 khóa 37. Khai giảng ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản và Tiếng Anh tương đương trình độ A2 khai giảng ngày 18 tháng 05 năm 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, Trung tâm  Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản, cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản khóa 34 - Khai giảng ngày 01/07/2019

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng anh trình độ a2, Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản, Khóa 31 - Khai giảng ngày 24/9/2018

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt trình độ cơ bản

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh dành cho trẻ em

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chiêu sinh các lớp Tiếng Anh gồm các trình độ A2, B1, B2, C1 (Bậc 2->5)

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh A2 và Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản - khóa 30, khai giảng ngày 12/3/2018

Liên hệ