Vietnamese Vietnamese
  • Kết quả NCKH

Hiện nay thế giới đang bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là hết sức cần thiết. Nhằm giúp sinh viên khóa 39 tiếp cận sâu hơn về Công nghệ thông tin, khoa Tự nhiên – Tin học tổ chức triển khai chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin”.

Danh sách xác nhận nhiệm vụ NCKH đã thực hiện của cán bộ, giảng viên năm học 2017-2018

Danh sách xác nhận nhiệm vụ NCKH đã thực hiện của cán bộ, giảng viên năm học 2016-2017

Thống kê kết quả nghiên cứu khoa học từ năm 2008 đến tháng 6/2016

Liên hệ