Vietnamese Vietnamese

Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng

- Địa chỉ: Phòng 101, 102 - Nhà Hiệu bộ       - Điện thoại: 0297 3 865498

- Fax:     0297 3 910177                                - E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhiệm vụ chính:

1. Xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, xây dựng đề án mở các ngành mới, liên kết đào tạo; Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, giảng dạy và quản lý đào tạo, bồi dưỡng;

2. Lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo hàng năm;

3. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng hàng năm;

4. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung toàn Trường cho từng khoá học, năm học, học kỳ; Bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập;

5. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các khoa; Đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các quy định chuyên môn trình Hiệu trưởng xem xét quyết định;

6. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ đào tạo của Trường theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ;

7. Đề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng viên trong Trường và cán bộ giảng viên thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; Kiểm tra báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa để Nhà trường trả thù lao; Đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy – học tập;

8. Phối hợp với Tổ Tài vụ quản lý và thanh toán tiền giảng dạy cho giảng viên theo quy định của Nhà trường;

9. Tổ chức hướng dẫn cho giảng viên và sinh viên thực hiện đúng quy chế học tập, kiểm tra, thi,…;

II. Danh sách CBGV

Stt

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Trình độ

1 Phan Đầu Tin học Trưởng phòng

Tiến sĩ

2 Nguyễn Ngọc Trác Toán học Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

3

Vũ Lê Quỳnh Phương

Tin học Cán bộ NCS

4

Dương Hoàng Phi

Toán – Tin

Cán bộ

Thạc sĩ

5

Lại Thái Mạnh

Tin học

Cán bộ

Thạc sĩ

6

Nguyễn Thị Hồng Đào

Toán học

Cán bộ

Đại học

7

Tăng Thị Tố Uyên

 Thư viện

Tổ trưởng

Đại học

8

Danh Thị Kim Ngoan

Tin học

Cán bộ

Đại học

9

Nguyễn Thị Huỳnh Giao

Mỹ thuật

Cán bộ

Đại học

10

Nguyễn Thị Liễu

Kế toán

Cán bộ

Trung cấp

Liên hệ