Vietnamese Vietnamese

Là phòng chức năng trực thuộc Ban giám hiệu và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám hiệu và Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

-Công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng.

-Công tác chính trị, tư tưởng.

-Công tác thi đua khen thưởng.

-Công tác sinh viên (về chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật; chính trị, tư tưởng, về rèn luyện; SV ngoại trú và tư vấn việc làm)

Liên hệ