Vietnamese Vietnamese
STT Ngành Mã ngành Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
1 Giáo dục Mầm non C140201 Xem
2 Giáo dục Tiểu học C140202 Xem
3 Giáo dục Thể chất C140206 Xem
4 Sư phạm Ngữ văn C140217 Xem
Kế hoạch
5 Sư phạm Tiếng Anh (tiểu học) C140231 Xem
Kế hoạch
6 Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) C220113 Xem
Kế hoạch
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
7 Sư phạm Mỹ thuật 42140204 Xem
8 Sư phạm Âm nhạc 42140205 Xem

 

Liên hệ