Vietnamese Vietnamese
STT Ngành Mã ngành Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
2 Sư phạm Ngữ văn 51140217 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
3 Sư phạm Sử - Địa 51140218 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
4 Sư phạm Âm nhạc 42140205 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ VỪA LÀM - VỪA HỌC (xem quyết định)
5 Sư phạm Mầm non Xem

Liên hệ