Vietnamese Vietnamese
STT Ngành Mã ngành Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
3 Sư phạm Toán - Tin 51140209 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
4 Sư phạm Ngữ văn 51140217 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
5 Sư phạm Sử - Địa 51140218 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
6 Sư phạm Tiếng Anh tiểu học 51140231 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
4 Sư phạm Mầm non 42140205 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực

 

Liên hệ