Vietnamese Vietnamese
STT Ngành Mã ngành Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (xem quyết định)
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Xem
Chuẩn đầu ra
Bảng năng lực

Đề cương chi tiết

Liên hệ