Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Qui chế - Văn bản pháp luật

Qui chế 12 - Đào tạo Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ

Qui định 66 - Về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Thông báo điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đối với HSSV

Thông tư 47 - Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Qui định về việc đánh giá, xếp loại học tập trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 22 về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Qui định về việc bổ sung, sửa đổi nội dung của Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ

Qui định về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ

Qui chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Qui chế 42 Học sinh - Sinh viên

Quyết định số 43 về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Liên hệ