Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Qui chế - Văn bản pháp luật

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 10 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Liên hệ