Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 30/11/2020 đến ngày 4/12/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020

Liên hệ