Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 31/8/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/8/2023 đến ngày 15/8/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/7/2023 đến ngày 31/7/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/6/2023 đến ngày 30/6/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/6/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/5/2023 đến ngày 31/5/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/5/2023 đến ngày 15/5/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/4/2023 đến ngày 31/4/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/4/2023 đến ngày 15/4/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/3/2023 đến ngày 31/3/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/3/2023 đến ngày 15/3/2023

Liên hệ