Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 29/8/2022 đến ngày 09/9/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 15/8/2022 đến ngày 26/8/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/8/2022 đến ngày 12/8/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 18/7/2022 đến ngày 29/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 08/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/6/2022 đến ngày 24/6/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 30/5/2022 đến ngày 10/6/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/5/2022 đến ngày 27/5/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 02/5/2022 đến ngày 13/5/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/4/2022 đến ngày 22/4/2022

Liên hệ